Kontakt

SIPRON PLUS spol. s.r.o.
mapaKollárova 130
Liberec 6
460 06

IČO: 250 33 565
tel.: +420 777 752 572
+420 776 069 004
email: info@sipron-plus.cz

Projektová dokumentace rodinných, bytových domů a rekonstrukcí

Novostavba rodinného domu je velký krok v životě člověka. Pro splnění snu výstavby plnohodnotného rodinného domu je nutné mít zpracovanou kvalitní projektovou dokumentaci.

Dokumentace pro stavbu rodinného domu zpracováváme v několika fázích:

První fáze je zpracování architektonické studie, která je velice důležitá a podstatní část samotného projektu objektu. Studie pomáhá vyjasnit a zapracovat požadavky a přání samotného investora v návaznosti na možnosti výstavby a realizace rodinného domu. Zpracováváme po dohodě s investorema a s nastíněním jeho představ několik studií. Výsledná studie slouží jako podklad pro další stupeň projektové dokumentace. Studie obsahuje výkresy půdorysů, řezu, pohledu a vizualizace v měřítku 1:100 až 1:200. Půdorysy obsahují rozmístěný nábytek pro lepší představu rozměrů jednotlivých místností. Studii je možno upravit v závislosti na požadavcích a přáních investora. Máte-li zájem o architektonickou studii  neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, případně telefonicky

Další fáze projektové dokumentace je dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení.

V závislosti na požadavcích dotčeného stavebního úřadu se rozhodne, zda-li je požadavek na dokumentaci pro územní a stavební řízení či postačí pouze dokumentace pro stavební řízení, toto je v závislosti na stavebním zákoně který definuje podmínky pro stavební a územní řízení jako takové. Projektová dokumentace pro stavební řízení je definována vyhláškou 499/2006 sb. Musí obsahovat veškeré stavební výkresy jako jsou půdorysy podlaží, půdorysy základů, půdorysy stropů, pohledy, řezy a situaci, statické posouzení, průkaz energetické náročnosti budovy, dokumentace jednotlivých inženýrských sítí, zprávu požárně bezpečnostního řešení stavby a dalších dokumentací, které u stavby definuje zákon, či požaduje dotčený orgán (akustické posouzení, studie zastínění sousedních objektu, ....). V této fázi je nutné mít k dispozici podklady jako je geodetické zaměření polohopisu a výškopisu pozemku, zaměření radonového indexu pozemku, v případě zasakování dešťových vod dále hydrogelogické posouzení pozemku pro možnost zasakování dešťových vod. Následně na základě plné moci zkontaktujeme správce jednotlivých síťí v dané lokalitě, zažádáme o připojení rodinného domu k požadovaným síťím a jednotlivé požadavky jsou dále do dokumentace zapracujeme. 

Současně s projektovou dokumentaci je nutná konzultace a jednání s jednotlivými úřady, kterou zajišťujeme dle dohody s investorem na základě plné moci. Po splěnní a zapracování veškerých požadavků přistupujeme k podání žádosti o stavební povolení či ohlášení stavby na stavební úřad. 

Projektové dokumentace se dělí na tyto:  

Projektová dokumentace pro územní řízení

Jak je popsáno výše v závislosti na požadavku stavebního úřadu aby proběhlo územní řízení se zpracovává jednodušší projektová dokumentace umístění stavby kdy obsah dokumentace určuje vyhláška.

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Tato dokumentace je určena zejména pro potřeby stavebního úřadu. Na základě této dokumentace úřad posuzuje vliv stavby na její okolík, bezpečnost užívání a zda-li splňuje požadavky dotčených orgánu, vyhlášky a zákony. Obsah dokumentace určuje vyhláška.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby je podklad pro realizační firmu, která dle této dokumentace stavbu realizuje. Dokumentace je daleko podrobnější než projekt pro stavební řízení - obsahuje detaily návazností konstrukcí a problematických míst, podrobné výpisy prvků (okna, dveře, klempířské prvky).

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Po samotné realizaci stavby se zpracovává dokumentace skutečného provedení stavby. Do projektu pro stavební řízení se zakreslí změny stavby a slouží jako podklad pro stavební úřad, dle kterého se kontrolují rozdíly oproti stavu při povolování. Na základě této dokumentace se vesměs stavba kolauduje. V případě větších změn a zásahů do odsouhlaseného projektu, může stavební úřad požadovat nově zpracovanou dokumentaci pro stavební řízení a požadovat její nové schválení.

Projektová dokumentace pro odstranění stavby

Tato dokumentace se zpracovává v případě nutnosti odstranění stávající stavby aby na jejím místě mohla vyrůst stavba nová. Obsah je opětovně definován vyhláškou.

Při zpracování projektové dokumentace se z důvodu úspory financí často zpracovává pouze projekt pro stavební povolení a dle něj se staví. Bohužel v tomto případě se nechává volná ruka stavební firmě, jak vyřešit dílčí detaily a a mnohdy i výběry materiálů oproti zpracované dokumentaci. Následkem jsou nedokonalá řešení a vícepráce, které výsledně stavbu prodažují.

Z tohoto důvodu zpracováváme projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozpracovanějším rozsahu oproti požadavku vyhlášky aby se v něm dokázala stavební firma zorientovat. 

Máte-li zájem o zpracování jakéhokoliv typu projektové dokumentace neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, případně telefonicky.

Cena dokumentace

Cenovou nabídku vypracováváme vždy individuálně na základu požadavku investora.