Dotazy

Kontakt

SIPRON PLUS spol. s.r.o.
mapaKollárova 130
Liberec 6
460 06

IČO: 250 33 565
tel.: +420 777 752 572
+420 776 069 004
email: info@sipron-plus.cz

Jakou dokumentaci potřebuji?

Studie stavby

Fáze studie je velice důležitá a podstatná část samotného projektu. Ve studii je možné vyjasnění a zapracování požadavků a přání samotného investora v návaznosti na možnosti realizace samotné představy objektu. Zabýváme se návrhem investičního záměru, vzhledu, vzhledu, materiálového, provozního a dispozičního řešení – architektonická studie vždy obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100, 1:200, architektonické pohledy a schématickou situaci - v závislosti na požadavcách a domluvě se samotným investorem.

Podstatnou částí a důležitostí studie je prověření legislativnách a technických požadavků na samotnou stavbu. Po dohodě zpracujeme několik variant řešení. Na přání klienta jsme schopni zjistit i předběžný odhad investice do realizované stavby

Studii stavby nevyžaduje zákon, jen výjimečně ji vyžadují památkáři. Studie stavby se zpracovává na základě vstupních údajů od investora a to v několika dispozičních a hmotových variantách (podle tzv. stavebního programu). Zohledňuje počet místností, jejich účel, umístění Vašeho navrhovaného domu na pozemku, či základní materiálové řešení. V průběhu studie se snažíme "ušít Vám dům na míru" tak, aby jste byli maximálně spokojeni s dispozicemi a hmotou domu i s umístěním domu na pozemku. Důležitou otázku by si měl položit každý investor: kolikrát v životě budu stavět dům? Pokud jen jednou měl by Vám opravdu Váš dům zcela maximálně vyhovovat. Jak vzniká studie? Pro zpracování studie Vašeho budoucího domu, potřebujeme znát maximální množství informací o "chodu" Vaší rodiny, o Vašich zvyklostech a potřebách. Tak vznikne několik prvních variant nejprve jen dispozičních. V této fázi se soustředíme na provozní stránku domu, tzn. řešíme poskládání a návaznosti jednotlivých pokojů v projektu. Vzhled stavby ponecháváme zatím stranou. Z těchto variant si vyberete třeba jen dílčí části, které se Vám líbí nebo Vám přijdou logické a my je zpracováváme dál v dalších variantách tak dlouho, až jste s dispozicí spokojeni (běžně několik týdnů). V druhé části studie se začne řešit vizuální stránka Vašeho domu. Také tu v několika kolech konzultací zpřipomínkujete. Výsledkem je dokumentace, jež má v textové části základní charakteristiku Vaší budoucí stavby, v měřítku 1:100 jsou zpracovány všechny půdorysy, pohledy a schématické řezy s osazením domu na pozemku a do terénu. Velice důležitou součástí studie je i 3D model tzv. vizualizace Vašeho domu spasovaná (fotogrametrie) s fotografiemi Vašeho pozemku. 3D model slouží k tomu, abyste mohli korigovat hmotovou charakteristiku domu a zvolili si odpovídající materiálové a barevné řešení. 

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí

Dokumentaci pro územní rozhodnutí vyžaduje zákon a pomocí vyhlášky stanoví téměř přesně její obsah. Další náležitosti a zejména přílohovou část stanoví příslušný stavební úřad. Dokumentace k územnímu rozhodnutí obsahuje zejména objemovou charakteristiku stavby a její umístění na pozemku včetně napojení na pozemní komunikace a veškeré inženýrské sítě. Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí bývá vyjádření dotčených orgánů státní správy tzv. DOSSŮ a vyjádření správců a vlastníků sítí či přilehlých nemovitostí. Samotná stavební dokumentace obsahuje výkresovou dokumentaci v odpovídajícím měřítku (většinou 1:100) a technickou zprávu.

DSP - dokumentace pro stavební povolení

Obsah dokumentace pro stavební povolení stanovuje zákon a prováděcí vyhlášky. Tato dokumentace je mnohem podrobnější než dokumentace pro územní řízení. Obsahuje materiálové a technické řešení objektu včetně všech rozvodů inženýrských sítí. Zpracovává se v měřítku 1:50, 1:100. Součástí příloh ke stavební dokumentaci pro stavební povolení v případě novostaveb, rekonstrukcí se přikládá posudek radonového indexu pozemku, požárněbezpečnostní zpráva, průkaz energetické náročnosti stavby včetně projektů veškerých přípojek inženýrských sítí, osvědčení o autorizaci projektanta, snímek katastrální mapy a jiné přílohy na vyžádaní příslušným stavebním úřadem. Z dokumentace pro stavební povolení je možné již stanovit výslednou cenu stavby s menší odchylkou, dokumentace je již (v naší kanceláři) zpracovávána tak podrobně, že jsme schopni ji předat rozpočtářům k nacenění a zahájení prvního kola výběrového řízení na dodavatele Vaší stavby. 

DPS - dokumentace pro provedení stavby

Je mimořádně důležitá dokumentace a to hned z několika důvodů. První je podrobnost této dokumentace, která je téměř absolutní. To umožnuje vytvoření položkového rozpočtu, který obsahuje absolutně všechny položky Vaší stavby (včetně takových podrobností, jako jsou rozvinuté délky klemířských prvků, přesné počty, druhy, délky a váha výztuží, těsnění, stavebních prvků atd.). V této dokumentaci jde o zachycení všech položek a stavebních hmot, které se na Vaší stavbě objeví. Za druhé za realizační dokumentaci zodpovídá autorizovaný projektant stavby celou výší své pojistky. Za třetí pokud by se čistě teoreticky vyskytla na stavbě chyba, či vada jejího bezproblémového užívání, pak jsou jen dvě možnosti: chybu udělala stavební firma, která stavbu neprovedla přesně dle prováděcí dokumentace, pak musí zmíněnou závadu na své naklady odstranit; anebo je chyba v projektové dokumentaci a její náprava se hradí z pojistky projektanta. Ze zákona jste povinni mít realizační dokumentaci jen ve výjimečných případech u zvláště složitých staveb anebo u všech státních zakázek. Vřele bych ji však doporučil každému, kdo nevlastní stavební firmu. Stavět bez položkového rozpočtu na podkladu prováděcí dokumentace, znamená ušetřit na vstupu za dokumentaci desetitisíce a při výstavbě se stát obětí víceprací a dospecifikování stavebních objemů v řádu statisíců.